Uddrag fra Den Stille Budbringer.
Redigeret af Bent Callesen.
 
DEN SKJULTE SKAT
 
En mand lejer et stykke jord for at dyrke det, og idet okserne pløjer marken, kommer en skjult skat op til overfladen.  Da manden ser denne skat, er han klar over, at han kan komme i besiddelse af en formue.
Han lægger guldet tilbage, hvor
det var gemt, og går hjem og sælger alt, hvad han ejer, for at kunne købe marken med den skjulte skat.  Hans familie og venner tror, at han har mistet forstanden.  Idet de betragter marken, kan de ikke se, at der kan være noget af værdi i den forsømte jord. Men manden ved, hvad han gør, og så snart han har skødet på marken, gennemsøger han hver plet af den for at finde skatten, som han har sikret sig. ” (1)

"Med Himmeriget er det ligesom med en skat, der var skjult i en mark, og en mand finder den og holder det hemmeligt, og af glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den mark." Mattæus 13, 44.
 

DEN HIMMELSKE SKAT!

"Denne lignelse illustrerer de himmelske skattes værdi, og hvorledes vi bør bestræbe os på at tilegne os dem.  Manden, der fandt skatten på marken var villig til at give afkald på alt det, han ejede, for at købe den skjulte rigdom.  Således vil heller ikke den, der finder den himmelske skat, regne noget arbejde for besværligt eller noget offer for stort til, at han kan få del i sandhedens skatte." (2)
 

MARKEN ER GUDS ORD!

"I lignelsen bliver den hellige skrift fremstillet ved marken, hvor skatten var gemt, og evangeliet er skatten.  Jorden er ikke så fyldt med guldårer eller kostbarheder som Guds ord.”(2)

"Herrens frygt er kundskabs begyndelse." Ordsprogene 1, 7.

"Bibelen er Guds store lærebog, hans store lærer.  Grundlaget for al sand videnskab findes i Bibelen.  Enhver kundskabsgren kan findes ved granskning af Guds ord.  Og fremfor alt andet rummer Bibelen den største af alle videnskaber, videnskaben om frelsen i Jesus.  Bibelen er den mine, hvor Kristi uransagelige rigdomme ligger gemt.”(3)
 

DEN VIGTIGSTE KUNDSKAB!

Mennesker har fået mere kundskab i dag end nogen sinde før.  Teknologien har udviklet sig og nået til et stade som ingen havde kunnet forestille sig for hundrede år siden.  De unges uddannelse bliver større og større.  Hvis ikke man lærer noget, kan man heller ikke blive til noget her i livet. Men midt i al denne higen efter kundskab, ville det måske være godt at stoppe op engang og spørge, hvad det egentlig er for en kundskab, vi tilegner os i dag.  Gør den os til bedre mennesker?

"Den sande højere uddannelse får man ved at studere og adlyde Guds ord... Der er mange, der mener, at menneskers visdom er bedre end den guddommelige lærers visdom, og man regner Guds lærebog. for at være gammeldags, tør og kedelig.  Men de, der er blevet levende gjort ved Helligånden, har en anden mening.  De kan se en uvurderlig skat i den og ville gerne sælge alt for at købe den mark, hvor den findes.  I stedet for at vælge bøger, der taler om såkaldte store, forfatteres formodninger, vælger de den bog, der er inspireret af ham, der er den største forfatter og lærer, som verden nogen sinde har kendt, og som gav sit liv for os, for at vi kunne få evigt liv ved troen på ham...

En elev kan fuldende sit studium i vor tids skoler og universiteter.  Han kan benytte alle sine evner og kræfter til at skaffe' sig kundskaber, men hvis han ikke kender Gud, hvis han ikke adlyder de love, der styrer hele hans tilværelse, vil han ødelægge sig selv.  Han har forspildt både dette og det tilkommende liv.

Han troede, at han ville finde en skat ved at tilegne sig jordiske kundskaber men da han lagde Bibelen til side, gav han afkald på en skat, 'der var mere værd end alt andet.” (3)

"Herrens frygt er visdoms grundlag at kende den Hellige, det er forstand." Ordsprogene 9, 10.
 

ER DU TILFREDS MED MENNESKERS IDEER?

"Guds ord bør gøres til genstand for vort studium.  Det er en uudtømmelig, kilde, men mennesker finder den ikke, fordi de ikke søger efter den, til de kommer i besiddelse af den.  Mange mennesker er tilfredse med formodninger med hensyn til sandheden.  De er tilfredse med overfladisk granskning og tager det for givet, at de har alt, hvad der behøves.  De tager andres meninger for sandhed og er for magelige til selv at studere flittigt og ihærdigt, som lignelsen viser, at man skal gøre, når man graver efter skjulte skatte.  Men menneskers ideer og meninger er ikke alene upålidelige, de er farlige, for de stiller mennesker i Guds sted.  De stiller menneskers udsagn der, hvor et "Så siger Herren" burde være det afgørende. ” (4)

"Så siger Herren: Forbandet være den mand, som stoler på mennesker, og som holder kød for sin arm, hvis hjerte viger fra Herren." Jeremias, 17, 5.

Det er ikke kun andre mennesker, vi ikke kan stole på. Vi kan heller ikke stole på vor egen forstand.  Vi påvirkes så let af forholdene omkring os, men Guds Ord er altid det samme.

"Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand; hav ham i tanke på alle dine veje, så jævner han dine stier.  Hold ikke dig selv for viis, frygt Herren og vig fra det onde." Ordsprogene 3, 5-7.
 

HELLIGÅNDEN VIL VEJLEDE DIG!

”Kristus er sandheden. Hans ord er sandhed, og de har en dybere betydning, end man straks lægger mærke til.  Alle Kristi udtalelser, der tilsyneladende er så fordringsløse, er af stor betydning.  De, hvis sind er blevet fornyet af Helligånden,  vil værdsætte disse udtalelse.  De vil finde de dyrebare sandheder, selv om de er skjulte skatte. ”(5)

"Thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder."  1 Korinter 2, I 0.

"Menneskers teorier og spekulationer vil aldrig føre til en forståelse af Guds ord.  De, der mener, at de forstår sig på filosofi, tror, at deres forklaringer er nødvendige for at 'åbne for kundskabens skatte og forhindre, at falske lærdomme sniger sig ind i menigheden.  Men det er netop disse forklaringer og udlæggelser, der har forårsaget, at falske teorier og kætteri er fremkommet. ”(5)

"De tog imod ordet med al god vilje og granskede daglig skriverne, om dette forholdt sig således." Apostlenes Gerninger.1 7,  11.

"Bibelen må læses og granskes med eftertanke.  Den, der går let hen over læsningen, vil aldrig blive belønnet med en tydelig og klar forståelse af sandheden.  Vi kan ikke høste jordiske velsignelser uden at lægge alvorlige, tålmodige og udholdende anstrengelser for dagen.  Hvis mennesker. . vil have fremgang i forretningslivet, må de lægge deres vilje ind i arbejdet og have tro på, at det vil lykkes.  Og vi kan heller ikke forvente at høste åndelige velsignelser og kundskab uden alvorligt arbejde.  De, der ønsker at finde sandhedens skatte, må grave efter dem, ligesom minearbejderen graver efter de skatte, der ligger gemt i jorden.  Men ingen, der er ligegyldig og skødesløs vil opnå noget.  Det er vigtigt for både ung og gammel ikke blot at læse Guds' ord, men at studere det med uforbeholden alvor og i bøn til Gud at søge efter sandheden som efter skjulte skatte.  De, der gør dette, vil blive belønnet, for Kristus vil styrke forstandsevnerne.  "(6)

"Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.",Johannes  14, 26.

Vi forstår ikke altid selv, hvad vi læser.  Men vi er blevet lovet guddommelig hjælp.  Vi skal blot bede om at få den med et ydmygt villigt sind.
 

KAN VI FRELSES UDEN GUDS ORD?

"Vor frelse er afhængig af den kundskab, som findes i Bibelen, Det er Guds vilje, at vi skal være i besiddelse af denne kundskab.  Gransk, ja gransk den dyrebare bibel med opladte hjerter!  Undersøg Guds ord, ligesom minearbejderen undersøger jorden for at finde guldårer.  Opgiv  ikke din, søgen, før du har fået vished om dit forhold til Gud og hans vilje med dig. ”(6)

"Og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker , noget andet navn, hvorved vi  kan frelses." Apostlenes Gerninger 4, 12.
 

GUDS ORD ER  FOR DE YDMYGE!

Hvis du studerer Bibelen for at, bevise dine egne meninger, vil du aldrig finde sandheden.  Du må læse Guds Ord for at lære, hvad Herren har at sige til dig.  Hvis du bliver overbevist om sandheden, mens du læser, og ser, at de teorier, du holder så meget af, ikke er i harmoni med Bibelen, må  du ikke fordreje sandheden og fortolke den, så  den kommer til at passe til dine egne meninger.  Du må tage imod det lys, som Gud lader skinne på din vej.

"Jeg priser dig, Fader, Himmelens og jordens Herre! fordi du har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige." Mattæus 11, 25.

"Ulydighed har lukket døren for uendelig megen kundskab, som kunne være hentet fra den hellige skrift.  Den rette forståelse betyder lydighed mod Guds bud.  Man må ikke prøve at tilpasse den hellige skrift efter menneskers  fordomme og nidkærhed.  Den vil kun blive forstået af dem, der ydmygt søger at kende sandheden, for at de kan være lydige imod den.”(7)

"Den, der altså vil ydmyge sig og blive som dette barn, han er den største i Himmeriget." Mattæus 18, 4.
 

HVORDAN BLIVER JEG FRELST?

"Spørger du: "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst ?"
Du må lægge dine forudfattede meninger og nedarvede og tillærte ideer bort og give dig til at granske skriften.

Troen på Kristus som verdens forløser må anerkendes af den oplyste forstand, der ledes af et hjerte, som forstår og værdsætter den himmelske skat.  Denne tro er uadskillelig fra omvendelse og en forandring af karakteren.  At tro betyder at finde og tage imod evangeliets skat med alle de forpligtelser, som det indebærer.

Vi behøver Helligåndens vejledning for at kunne forstå Guds ords sandheder.  Alle de skønne ting i naturen kan ikke ses, før solen spreder mørket og lader sit lys skinne på dem.  På samme måde kan man ikke sætte pris på Guds ords kostbare skatte, før de bliver åbenbaret af lyset fra retfærds klare Sol. ”(7)

 
UBETINGET TRO PÅ KRISTUS!

"Helligånden, som Gud i sin uendelige kærlighed har sendt fra Himmelen, tager det, der hører Gud til, og åbenbarer det for enhver sjæl, der ubetinget tror på Kristus.  Ved hans kraft bliver de livsvigtige sandheder, hvoraf vor sjæls frelse afhænger, fæstet i vort sind, og vejen til livet bliver så tydelig anvist, at ingen behøver at tage fejl.  Når vi studerer den hellige skrift, bør vi bede om, at lyset fra Guds Helligånd må skinne på ordet, så vi kan forstå og værdsætte de skatte, der findes i det.”(8)
 

STUDIUM AF GUDS ORD VIL BELØNNES!
 
"Ingen kan granske den hellige skrift i Kristi Ånd uden at blive belønnet.  Når mennesket er villigt til at lade sig belære ligesom et lille barn, når det helt overgiver sig til Gud, vil det finde sandheden i ordet."(9) Det vil finde den skjulte skat, som giver mening i livet og er mere værd end noget andet.

"Sandelig siger jeg eder: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget." Mattæus 18, 3.

Lad os søge skriften med et ydmygt sind og en bøn om, at Gud vil åbenbare sine sandheder for os.

Kildehenvisninger:
1) Lys  over  Hverdagen side 88     2) Samme, side 89     3) Samme, side 93     4) Samme, side 95     5) Samme, side 96     6) Samme, side 98     7) Samme, side 99     8) Samme, side 100     9) Samme, side 101